--------------CH (CFA)
White SeaExo Katrin of Leonmoor

Photos age 1 year old.

Photos by Irina Gerasimova, White SeaExo cattery.